Go to Top

Współczynnik atrakcyjności lokalizacji mieszkań w Zambrowie

Matematycznie można przedstawić wiele rzeczy, które mogą posłużyć do zobrazowania różnych trendów. Rzeczy te mogą ułatwić nam podjęcie ważnych życiowych decyzji takich jak np.: kupno mieszkania czy samochodu. Wobec takich danych nie należy przechodzić obojętnie w związku z tym, że matematyka jest zawsze bezstronna, przez co ukazuje prawdę. W tym artykule chciałam podzielić się swoją wiedzą i wskazać zależność cen mieszkań od lokalizacji.

Najprostszy statystyczny sposób szacowania atrakcyjności lokalizacji sprowadza się do obliczenia i porównania średnich cen mieszkań za metr kwadratowy w poszczególnych miejscach. Do porównań bierzemy średnią harmoniczną z cen za m? mieszkania. Sposób, w jaki ją liczymy polega na dzieleniu łącznej wartości mieszkań z okresu badanego, przez łączną ich powierzchnię. Żeby obliczyć współczynniki atrakcyjności na podstawie średnich cen mieszkań trzeba przyjąć wzorzec. Naturalnym wzorcem jest lokalizacja o największej średniej cenie mieszkania za metr kwadratowy. Dzieląc średnią cenę dla danej lokalizacji przez maksymalną średnią cenę za mieszkanie, uzyskujemy współczynniki atrakcyjności, które są liczbami z przedziału od 0 do 1. Najwyższa cena jest uzyskiwana w blokach znajdujących się przy ulicy Raginisa. Na drugim miejscu są bloki przy ulicy Białostockiej, gdzie średnią cenę jednak zawyżyła sprzedaż mieszkań z bloku nr 39, których cena sprzedaży w badanym okresie była najwyższa. Najniższą cenę osiągają mieszkania w blokach koszarowych. W badaniu nie zostały ujęte wszystkie ulice ze względu na niewielką ilość transakcji w danej lokalizacji. Badanie przeprowadzono na wszystkich transakcjach prawem własności z lat 2010-2012.

Wykres określający współczynnik atrakcyjności lokalizacji w Zambrowie[1]

Jak widać rynek Zambrowski charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem cenowym za m2 mieszkania. W tym wypadku różnica współczynnika miedzy najwyższym tj.: Raginisa przy współczynniku 1 gdzie cena za mieszkanie wynosi około 3600zł/m2 a najniższym tj.: Koszarami przy współczynniku 0,6 gdzie cena za m2 mieszkania wynosi ok. 2400 złotych, co w rzeczywistości daje różnicę około 1200 zł/m2. Informacja taka pozwala nam określić, w jakim pułapie cenowym jesteśmy zainteresowani szukaniem mieszkania na rynku zambrowskim, w jakiej dzielnicy czy o jakim metrażu.

 


[1] opracowanie własne na podstawie danych z Rejestru Cen i Wartości  uzyskanych w Starostwie Powiatowym w Zambrowie